تصویری از هنری کویل در لباس سوپرمن کیستوفر ریو منتشر شد