فروش جهانی Beauty and the Beast از مرز یک میلیارد دلار گذشت