پنلوپه میچل در نسخه بازسازی شده Hellboy حضور خواهد داشت