کارگردان Pirates of the Caribbean فیلمی بر اساس کتاب مایکل کرایتون می‌سازد