فصل هفتم The Walking Dead | فاکتورهای تاثیرگذار بر افت سریال