باکس آفیس هفته: دیو و دلبر به مرز یک میلیارد فروش نزدیک شد