از تصاویر کری فیشر در Star Wars 9 استفاده نخواهد شد