ساخت Maleficent 2 با ورود فیلم‌نامه نویس جدید آن دوباره سرعت گرفت