گزارش شده است اخراج کارگردان Star Wars 9 به دلیل غیر قابل تحمل بودن او بوده است