دختر کری فیشر برای بازی نقش ری در Star Wars 7 اقدام کرده بود