هیروکی سانادا یک نقش مکمل را در Avengers بر عهده گرفت