جوزف گوردون لویت در فیلم علمی تخیلی Sovereign نقش اصلی را خواهد داشت