نگاهی بر قسمت ابتدایی فصل هفتم The Walking Dead: آیا ارزش این همه صبر را داشت؟